Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden:
Algemene voorwaarden van Workshop Atelier Apeldoorn, gevestigd op Ruysdaellaan 3, 7312 MH te Apeldoorn, ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 55797687.- BTW nummer: NL1769374444B02.
 Algemeen:
a.                  Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen evenals op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen met Workshop Atelier Apeldoorn terzake diensten aan of voor Opdrachtgever. Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van de Opdrachtgever van Workshop Atelier Apeldoorn geldt niet als een overeengekomen afwijking van deze voorwaarden.
b.                  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de directie van Workshop Atelier Apeldoorn. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Workshop Atelier Apeldoorn en Opdrachtgever in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigende bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen. Afwijkingen gelden dan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.
c.                  Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Workshop Atelier Apeldoorn wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
Definities:
Workshop Atelier Apeldoorn gevestigd gevestigd op Ruysdaellaan 3, 7312 MH te Apeldoorn, ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 55797687.- BTW nummer: NL1769374444B02.
Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan de Workshop Atelier Apeldoorn, mondeling, schriftelijk, via de website van Workshop Atelier Apeldoorn of op andere wijze, het verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten/ gebruik te willen maken van de door Workshop Atelier Apeldoorn aangeboden diensten. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de Opdrachtgever ook aanvrager genoemd. Overeenkomst: een mondelinge, schriftelijke aanvaarding van aanbod tussen Opdrachtgever en Workshop Atelier Apeldoorn.
Website: de homepage(s) en/of bestanden met informatie in stand gehouden door dan wel voor Workshop Atelier Apeldoorn op het internet, thans bekend onder: www.workshopatelierapeldoorn.nl
Bij aanmelding gaat de Opdrachtgever akkoord met de informatie en voorwaarden van Workshop Atelier Apeldoorn beschreven zoals hieronder:
 
Artikel 1. Overeenkomst/Boeking:
1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever mondeling of schriftelijk een aanbod van Workshop Atelier Apeldoorn aanvaardt. Na aanvaarding van het mondelinge of schriftelijke aanbod ontvangt de Opdrachtgever van Workshop Atelier Apeldoorn een schriftelijke bevestiging (per post of email) van de overeengekomen overeenkomst. Bij aanmelding van één van de activiteiten/diensten van Workshop Atelier Apeldoorn is de overeenkomst definitief nadat de Opdrachtgever ook daadwerkelijk een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van
Workshop Atelier Apeldoorn dat de activiteit of arrangement doorgaat en bevestigd is.
1.3. Afbeeldingen, tekeningen, maat-, gewicht-, en eventuele verbruiksopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk doch dienen slechts ter aanduiding en zijn derhalve voor Workshop Atelier Apeldoorn niet strikt bindend. Aansprakelijkheid voor mogelijke afwijkingen sluit Workshop Atelier Apeldoorn dan ook uit.
1.4. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
1.5. De eerste uitgebrachte offerte, prijzen en aanbiedingen zijn wederzijds vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Workshop Atelier Apeldoorn is slechts aan de gemaakte offertes, prijzen en aanbiedingen gebonden als de aanvaarding door de Opdrachtgever binnen de aangegeven termijn wordt bevestigd. Aan telfouten en verschrijvingen, alsmede aan verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden verleend.
1.8. Workshop Atelier Apeldoorn heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer (wezenlijke) punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Workshop Atelier Apeldoorn aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als de oorzaak van de wijziging aan Workshop Atelier Apeldoorn kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Workshop Atelier Apeldoorn. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van Artikel 8 (Aansprakelijkheid). Als het genoodzaakt is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
Artikel 2. Dienstverlening:
2.1. Workshop Atelier Apeldoorn zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren.
Dienstverlening door Workshop Atelier Apeldoorn richt zich uitdrukkelijk alleen tot de Opdrachtgever van Workshop Atelier Apeldoorn. Workshop Atelier Apeldoorn staat evenwel niet in voor het bereiken van door Opdrachtgever beoogd resultaat. Als het gaat om informatie, waaronder uitdrukkelijk begrepen de website(s), staat Workshop Atelier Apeldoorn niet in voor de inhoudelijke juistheid.
2.2. Opdrachtgever is gehouden alle door Workshop Atelier Apeldoorn verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Workshop Atelier Apeldoorn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Workshop Atelier Apeldoorn verstrekte gegevens en informatie.
2.3. De enkele overschrijding van een overeengekomen tijd brengt Workshop Atelier Apeldoorn niet in verzuim. Evenmin heeft Opdrachtgever dan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Workshop Atelier Apeldoorn is niet gebonden aan tijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Workshop Atelier Apeldoorn, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en) en stakingen van personeel van Workshop Atelier Apeldoorn of haar (niet) ondergeschikte hulppersonen.
Artikel 3. Prijs:
3.1. Prijzen op onze internet website: www.workshopatelierapeldoorn.nl zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijzen van op maat gemaakte workshops en overige activiteiten/diensten van Workshop Atelier Apeldoorn zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs die vermeldt staat bij onze activiteiten en andere diensten representeren de werkzaamheden, materiaalkosten en personeel. 3.2. Workshop Atelier Apeldoorn is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor diensten en/of materialen die, volgens de desbetreffende planning dan wel volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.
3.3. Als Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Workshop Atelier Apeldoorn kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in artikel 3.2. van dit artikel, dan is Opdrachtgever gerechtigd dit aan te geven binnen 7 werkdagen na de in dat lid bedoelde kennisgeving van Workshop Atelier Apeldoorn genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 
Artikel 4. Betaling:
4.1. Bij het afsluiten en akkoord gaan van de overeenkomst vindt er door de Opdrachtgever betaling plaats van de begroting.
-                     Aanbetaling van 50% van het totale bedrag dient bij opdrachtbevestiging te worden voldaan (tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk in de bevestiging schriftelijk is overeengekomen).
-                     De resterende 50% van de begroting dient 14 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan ( tenzij nadrukkelijk anders in de bevestiging schriftelijk is overeengekomen). De Opdrachtgever ontvangt eventueel na het evenement een tweede factuur voor eventuele nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering/debitering ontstaan door wijziging in de opdrachtbevestiging.
4.2.    De Opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Workshop Atelier Apeldoorn is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Tevens is de Workshop Atelier Apeldoorn gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
4.3. De Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan Workshop Atelier Apeldoorn de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst.
4.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Workshop Atelier Apeldoorn en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Workshop Atelier Apeldoorn onmiddellijk opeisbaar zijn.
4.5. Als Workshop Atelier Apeldoorn de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 6% per maand of deel van een maand die aan het begin van volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Als Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een Incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaalbedrag, met een minimum van Euro 75,- te vermeerderen met BTW.
4.6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langs openstaan, zelf al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 
Artikel 5. Opzegging door de Workshop Atelier Apeldoorn:
5.1. Workshop Atelier Apeldoorn heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Workshop Atelier Apeldoorn heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan.
Artikel 6. Annulering door de Opdrachtgever:
6.1. Indien een aan Workshop Atelier Apeldoorn gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd volgens de onderstaande voorwaarden:
a)                 bij annulering tot de 14e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal starten/aanvangen:    0% van de overeengekomen som; m.u.v. het min. aantal deelnemers 6 bij gewone workshop en 10 bij de budgetworksops
b)                 bij annulering op of na de 7e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal starten/aanvangen: 100% van de overeengekomen som/begroting.
Opdrachten onder de 20 personen:
c)                  de annuleringskosten zijn de minimale prijs per opdracht: namelijk 6 personen * de prijs die op de website vermeld staat. En minimaal 10 personen bij de budget workshops.
d)                 annuleringen worden alleen in schriftelijk of per email in behandeling genomen op werkdagen(maandag t/m vrijdag). Annuleringen buiten deze dagen worden geacht te zijn verricht op de eerst volgende werkdag. Het is niet mogelijk annuleringen telefonisch door te geven.
e)                 als blijkt dat Workshop Atelier Apeldoorn toch kosten moet maken dan kunnen deze bovenop de annuleringskosten verhaald worden op de Opdrachtgever.
 
Artikel 7. Wijzigingen in het aantal deelnemers
7.1. Wijzigingen tot 1 dag (24 uur) voor aanvang van de activiteit:
a)   wijzigingen in meer deelnemers (mits er nog plaats, materiaal ed. is) is altijd mogelijk zonder extra administratieve kosten.
b)   wijzigingen in minder deelnemers binnen een week voor aanvang worden geheel doorberekend. Uiteraard mag het materiaal van de personen die er niet zijn wel gebruikt worden.
c)    het kan zijn dat bij een minder aantal deelnemers de prijs per persoon veranderd.
d)   er dient wel rekening te worden gehouden met de minimale prijs per activiteit (minimale aantal deelnemers 6 de bijbehorende prijs). De minimale prijs per activiteit zal altijd worden aangehouden.
Het minimum aantal personen en de bijbehorende prijs staat op de website vermeld (zie www.workshopatelierapeldoorn.nl).
7.2.Wijzigingen op de dag zelf zijn niet mogelijk. Bij eventueel minder deelnemers blijft de afgesproken prijs van kracht. Bij eventueel meer deelnemers zal er nog een extra na verrekening komen.
7.3.   Wijzigingen worden alleen schriftelijk of per email in behandeling genomen op werkdagen(maandag t/m vrijdag). Wijzigingen buiten deze dagen worden geacht te zijn verricht op de eerst volgende werkdag. Het is niet mogelijk om wijzigingen telefonisch door te geven. 7.4. Wanneer er opmaat / all in prijzen zijn gemaakt dan geldt artikel 7.1. en 7.2 niet.
Artikel 8. Deelnemers:
8.1. De deelnemer(s) die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een activiteit, evenement, arrangement of dienstverlening daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Workshop Atelier Apeldoorn in overleg van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten.
8.2. Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voorrekening van de deelnemer(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Workshop Atelier Apeldoorn behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer(s) te verhalen.
8.3 Indien de deelnemer(s) meent dat de overeengekomen activiteit niet voldoet aan de beschrijving van deze activiteit in de publicaties van de Workshop Atelier Apeldoorn dan dient de deelnemer dat ter plaatse aan de begeleider te berichten. Deze begeleider zal ervoor zorgdragen, dat de onvolkomenheid of klacht - voor zover mogelijk - naar tevredenheid van alle deelnemers wordt verholpen.
Artikel 9 Aansprakelijkheid:
9.1. Indien de deelnemer(s) op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, materieelverlies lijdt, schade veroorzaakt aan materiaal van de Workshop Atelier Apeldoorn, locatie of derden, dan is de deelnemer(s) en/of Opdrachtgever zelf verantwoordelijk hiervoor en kan de Opdrachtgever, Workshop Atelier Apeldoorn hiervoor niet aansprakelijk stellen.
9.2. Workshop Atelier Apeldoorn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden doordeelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie dan ook.
9.3. Workshop Atelier Apeldoorn is evenwel niet aansprakelijk voor: bij Opdrachtgever of derden ontstane schade(n) die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Opdrachtgever aan Workshop Atelier Apeldoorn of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever:

a)                 bij Opdrachtgever of derden ontstane schade(n) die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Workshop Atelier Apeldoorn ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of anderen derden:
b)                 de geleverde prestaties van de door Workshop Atelier Apeldoorn op verzoek van Opdrachtgever aanbevolen en/of bemiddelde locaties(s)
9.4. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen een maand nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Workshop Atelier Apeldoorn schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
9.5. De Opdrachtgever vrijwaart Workshop Atelier Apeldoorn voor alle rechtsvorderingen van derden, evenals schaden, boeten, kosten en renten, die verband houden met zaken, rechten, informatie, die de Opdrachtgever aan Workshop Atelier Apeldoorn verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.


Artikel 10. Ontbinding:
10.1 Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als Workshop Atelier Apeldoorn, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn.
10.2. Als Workshop Atelier Apeldoorn aansprakelijk is jegens Opdrachtgever en/of tot nakoming gehouden, is Workshop Atelier Apeldoorn, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, als dit naar haar redelijkheid oordeel van haar gevergd kan worden. Als Workshop Atelier Apeldoorn tekort schiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Workshop Atelier Apeldoorn zal wegens deze ontbinding nimmer tot enig schadevergoeding zijn gehouden.
10.3. Workshop Atelier Apeldoorn kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als Opdrachtgever - al dan niet voorlopige - surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Workshop Atelier Apeldoorn zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
10.4. Bedragen die Workshop Atelier Apeldoorn heeft gefactureerd of zal factureren in verband met het geen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


Artikel 11. Overmacht:
11.1. In geval van overmacht aan de zijde van Workshop Atelier Apeldoorn heeft Workshop Atelier Apeldoorn het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. Workshop Atelier Apeldoorn zal de Opdrachtgever direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden. Wanneer de situatie van overmacht van Workshop Atelier Apeldoorn langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijk ontbinding te beëindigen. Het geen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
11.2. Workshop Atelier Apeldoorn is niet gehouden tot het nakomen van enig verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Workshop Atelier Apeldoorn en of derden die Workshop Atelier Apeldoorn voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
11.3. Workshop Atelier Apeldoorn zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voorde uitvoering van een dienst derden in te schakelen.


Artikel 12. Publicaties:
12.1. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens Workshop Atelier Apeldoorn bindt Workshop Atelier Apeldoorn niet. Het aanbod van Workshop Atelier Apeldoorn gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.
Artikel 13. Geheimhouding:
13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 14. Intellectueel eigendom:
14.1.Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden behoudt Workshop Atelier Apeldoorn zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
14.2. Alle door Workshop Atelier Apeldoorn verstrekte stukken, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, foto etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen hem niet zonder voorafgaande toestemming van Workshop Atelier Apeldoorn worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht of worden aangewend voor vervaardiging van gelijke of soortgelijke objecten en/of producten.
14.3. Workshop Atelier Apeldoorn behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
14.4. Alle op onze website URL: www.Workshopatelierapeldoorn.nl teksten, foto's en inhoud mogen niet zonder toestemming van Workshop Atelier Apeldoorn gebruikt, gekopieerd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gesteld.
14.5. Alle bescheiden zoals hierboven genoemd zullen eigendom van Workshop Atelier Apeldoorn blijven. Workshop Atelier Apeldoorn houdt dan ook het recht voor om te allen tijde opgesomde bescheiden terug te vorderen.
Artikel 15. Klachten:
15.1. Eventuele klachten worden door Workshop Atelier Apeldoorn slechts in behandeling genomen indiende Opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering deze gebreken aan Workshop Atelier Apeldoorn heeft doorgegeven en daarbij binnen acht dagen Workshop Atelier Apeldoorn daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.
15.2. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen acht dagen na verzenddatum van de facturen te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden de klachten niet meer door Workshop Atelier Apeldoorn in behandeling genomen.
15.3. Het indienen van de klachten ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Workshop Atelier Apeldoorn.
15.4. Workshop Atelier Apeldoorn is tot geen verdere schadevergoeding gehouden dan tot het bedrag waarvoor de levering der goederen en/of diensten waartegen wordt gereclameerd volgens de administratie van Workshop Atelier Apeldoorn.
 
Artikel 16. Eigendom goederen:

16.1. Alle gereedschappen en benodigdheden voor de dienstverlening blijven eigendom van Workshop Atelier Apeldoorn. Indien goederen welke eigendom van Workshop Atelier Apeldoorn is achter blijven, moeten deze door de Opdrachtgever ongefrankeerd aan Workshop Atelier Apeldoorn geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door de Opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt moeten door de Opdrachtgever aan Workshop Atelier Apeldoorn tegen kostprijs worden vergoed.
Artikel 17. Toepasselijk recht / geschillen:
17.1.        Op de arrangementen, evenementen, workshops, activiteiten, dienstverlening en overeenkomsten tussen Workshop Atelier Apeldoorn en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
17.2.        Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Workshop Atelier Apeldoorn aangegane overeenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door de volgens de regelen van de absolute competentie bevoegde Rechter, tenzij Workshop Atelier Apeldoorn en de deelnemer zijn overeengekomen het onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie. 
 

 

Workshops

 

 

 

Collega's gezocht!!!
Wij zijn op zoek naar leuke lieve en enthousiaste collega's voor het
begeleiden van verschillende workshops.
Ben jij wie we zoeken?
Stuur dan een bericht of bel 0627304746

 

meer workshops